Ženy v akci Zámrsky z.s.

 Zámrsky 23, 753 01 Hranice

  

Stanovy

 Čl.I

 Základní ustanovení

 Zapsaný spolek- Ženy v akci Zámrsky z.s., (dále jen spolek) je právnickou osobou. Spolek je nezávislým, volným a dobrovolným sdružením žen se společným zájmem podílet se na zachování a obnově místních tradic a zvyklostí, pořádáním kulturních akcí, zájezdů, soutěží a výstav ve vesnici.

 

Čl.II

Název a sídlo spolku

Název: Zapsaný spolek- Ženy v akci Zámrsky z.s.

Sídlo: Zámrsky č.23

Hranice 753 01

 

Čl.III

Činnost spolku

 

 • Úkolem spolku je organizovat, nebo se podílet na spolupráci při organizování kulturních akcí, které budou podporovat tradice a místní zvyklosti společně s ostatními spolky či státními i nestátními organizacemi v obci Zámrsky.

 

 • Organizovat zájezdy do divadla jak pro členky spolku, tak i pro ostatní občany obce.

 

 • Pořádat sportovní, zájmové a vzdělávací akce a soutěže pro děti a dospělé v obci. Organizovat a aktivně se účastnit cvičení pro zlepšení fyzické kondice a regeneraci organismu.

 

 • Pro své členky zajistit kurzy např. v oblasti rukodělných prací, šití, vaření, pečení, kosmetiky apod.

 

Čl.IV

Členství

 

 • Členkou sdružení může být žena, starší 18 let, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.

 

 • Členství vzniká podpisem písemné přihlášky.

 

 • O přijetí členky spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor na své nejbližší schůzi.

 

 • Členství vzniká dnem přijetí za členku.

 

 • Členky souhlasí se zveřejněním jmenného seznamu na stránkách spolku.

 

 • Dokladem členství je písemná přihláška. Náležitosti písemné přihlášky: jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého bydliště, tel. spojení, případně e-mailová adresa, datum podání a vlastnoruční podpis.

 

 • Zánik členství:

 

 • Písemným oznámením o vystoupení se spolku

 

 • Zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, z důvodu hrubého porušení stanov

 

 • Zánikem spolku

 

 • Úmrtím

 

 

Čl.V

Práva a povinnosti členů

Členka sdružení má právo:

 

 • Podílet se na řízení spolku, zejména je oprávněna účastnit se shromáždění členů a hlasovat v něm

 

 • Volit a být volena do orgánu spolku

 

 • Nahlížet do písemných materiálů a podkladů k jednání

 

Členka má povinnost:

 

 • Podílet se na činnosti sdružení

 

 • Dodržovat stanovy spolku

 

 • Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

 

 • Jednat v zájmu spolku

 

 • Nevystupovat jménem spolku bez vědomí výboru spolku

 

 • Platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí

 

 

Čl. VI

Orgány spolku

Orgány spolku tvoří:

- výbor

- členská schůze

 

Výkonný výbor

Výkonný výbor je statutární orgán spolku.

Je pětičlenný, tvoří jej:

-předsedkyně

-místopředsedkyně

-zapisovatelka

-pokladník

-členka výboru

 

Jsou voleni na období pěti roků. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, která nejsou v působnosti členské schůze. V čele výboru stojí předsedkyně, která zastupuje spolek při jednáních, koordinuje činnost výboru, potažmo celého spolku a nemůže-li předsedkyně dočasně vykonávat svoji funkci, zastupuje ji místopředsedkyně výboru.

 

Členská schůze

 

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

 

 • Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

 

 • Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

 

 • Členská schůze zejména:

-rozhoduje o případných změnách stanov spolku

-volí členy výboru

-schvaluje plán činnosti

 

5) Členské schůze jsou oprávněny se účastnit všechny členky spolku.

 

6) Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členek.

7) Z členské schůze se pořizuje písemný zápis, který obsahuje průběh, výsledky hlasování, přijatá a nepřijatá rozhodnutí.

 

Čl.VII

Zásady hospodaření

 

Spolek je nevýdělečným a nepodnikatelským subjektem. Spolek bude hospodařit s prostředky získanými z vstupného na akcích, s příspěvky od sponzorů a s dotacemi, které pro svou činnost získá. Výtěžek bude spotřebován na uhrazení nákladů spojených s činností spolku. Evidenci hospodaření je pověřen pokladník. Spolek je plátcem daní z případného zisku podle příslušných předpisů. Pro styk s finančním úřadem je pověřen pokladník.

 

Čl.VIII

Zánik spolku

 

-Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze.

- pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra.

 

Čl.IX

Závěrečná ustanovení

 

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy. Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi v Zámrskách dne 10.2.2014. Účinnosti nabývají dnem registrace spolku Ministerstva vnitra ČR.

 

Helena Vozáková - předsedkyně

Jana Vinklárková – místopředsedkyně

Zdeňka Hašová – zapisovatel

Marcela Vozáková – pokladník

Dana Pajdlová – členka výboru

 

 

 

 

Stanovy spolku ke stažení 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20200117_191509.jpg

Jedna z příprav pyžamového bálu

Zajíčci na tahu11. Ženy foto.jpg

 

 

Video z koncertu Dámského tria

Largo z 9.symfonie A. Dvořáka
small004[3].jpg